Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I JEJ FILII

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Czytelni  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach i jej filii.

§ 2

  1. Czytelnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie
  2. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby powyżej lat 14 niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
  3. W czytelni panuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
  4. W czytelni mają zakaz przebywania osoby agresywne, niebezpieczne dla innych użytkowników i pracowników.

§ 3

W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów regionalnych.

Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

Książki z księgozbioru podręcznego, roczniki czasopism oraz inne materiały zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.

Biblioteka w szczególnych przypadkach może udostępnić książki z czytelni na zewnątrz (data wypożyczenia uzgodniona jest z dyżurującym bibliotekarzem)

§ 4

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 5

1.     Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, winien korzystać z nich ostrożnie, by nie narazić ich na uszkodzenie lub zniszczenie.

2.     Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, według
Cennika Opłat i Kar Regulaminu Wypożyczalni MiGBP w Krapkowicach

§ 6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MiGBP.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12  stycznia 2001r.