Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ i GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KRAPKOWICACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach zwana w dalszej części
„Biblioteką” jest jednostką powołaną do rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wychowania oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach jest instytucją kultury i działa
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacjach i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz.721 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, z późniejszymi zmianami).
4. Niniejszego statutu.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a jej siedzibą jest budynek przy ulicy Sądowej 21.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach zwana dalej „Biblioteką”
wykonuje obok zadań własnych zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej określone w porozumieniu zawartym w dniu 12 marca 2001r. między Zarządem Powiatu Krapkowickiego a Zarządem Miasta Krapkowice w sprawie powierzenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Krapkowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Do zadań „Biblioteki” w szczególności należy:
- gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, takich jak: książki, czasopisma i inne druki oraz wszelkie inne zapisy obrazu i dźwięku
- opracowanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych
- udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno-oświatowej
-działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa
- współudział w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi czytelnictwa
- bezpośrednia obsługa biblioteczna
- prowadzenie wypożyczalni i czytelni zaopatrzonych w księgozbiór podręczny i czasopisma
- prowadzenie filii bibliotecznych

I. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

Organizacja wewnętrzna Biblioteki wynika ze schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Dyrektora Biblioteki.

Regulamin organizacyjny Biblioteki reguluje m.in.:

- zakres odpowiedzialności służbowej Biblioteki
- zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki

Zasady działania Biblioteki:

1. Całokształtem działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor powołany przez organizatora.
2. Dyrektor Biblioteki podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy kierowników działów.
4. Kierownicy działów maja obowiązek wydawania poleceń służbowych w zakresie spraw objętych działalnością własnego działu, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Biblioteki.
5. Prawo wydawania wewnętrznych przepisów normatywnych (zarządzeń, poleceń służbowych, decyzji, instrukcji) przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
6. W Bibliotece obowiązuje ścisła zasada jednoosobowego kierownictwa, w myśl której na czele komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, a każdy pracownik podlega tylko jednemu zwierzchnikowi, od którego też wyłącznie otrzymuje polecenie służbowe.
7. Każdy pracownik odpowiada wobec swego bezpośredniego zwierzchnika za całokształt powierzonych mu spraw.
8. Biblioteka spełnia swoje zadania poprzez komórki organizacyjne, którymi są działy i samodzielne stanowiska pracy.

Struktura organizacyjna Biblioteki
Ustala się dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach następującą strukturę organizacyjną:
1. Dyrektor
1.1. Odpowiada za
* majątek MiGBP
* pełną realizację celów i zadań Biblioteki
* należną organizację pracy w Bibliotece
* właściwy dobór pracowników
* realizację budżetu MiGBP
* całość spraw kadrowych

1.2. Nadzoruje i kontroluje:
* prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań
* dyscyplinę pracy podległych pracowników
1.3. Organizuje i planuje:
* sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy, dążąc poprzez wprowadzenie m.in. nowoczesnych form i metod pracy do najlepszego oddziaływania kulturalnego na społeczeństwo
* współpracę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie miasta i gminy
* działalność na rzecz użytkowników Biblioteki
1.4. Ustala plany i kierunki działania placówek w mieście i na wsi
2. Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów
Do zadań działu należy:
2.1. Uzupełnianie zbiorów dla całej sieci:
* zakup książek
* zakup zbiorów audiowizualnych
* prenumerata czasopism
2.2. Opracowanie zbiorów w systemie SOWA
* katalogowanie zbiorów bibliotecznych zakupionych do bibliotek miasta i gminy objętych centralnym gromadzeniem
* bieżące klasyfikowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
* zaopatrzenie bibliotek całej sieci w komplety kart katalogowych (aż do zamknięcia katalogów kartkowych)
* prowadzenie katalogu centralnego
* selekcja zbiorów – nadzór
3. Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji
W skład działu wchodzą następujące oddziały;
* wypożyczalnia dla dorosłych
* czytelnia
* dział informacyjno – bibliograficzny
Sieć miejsko – wiejska w ilości 10 filii pośrednio również wchodzi w skład Działu Udostępniania.
3.1. Udostępnianie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w zakresie literatury popularnonaukowej i beletrystycznej oraz z obowiązującym regulaminem wypożyczeń poza Bibliotekę i udostępnianie zbiorów w czytelni.
3.2. Upowszechnianie i aktywizowanie czytelnictwa poprzez:
* zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych i zainteresowań informacyjnych
* prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej (spotkania autorskie, konkursy, odczyty, lekcje biblioteczne itp.)
* właściwe popularyzowanie Biblioteki, jej zbiorów i świadczonych usług
* gromadzenie dokumentów związanych z regionem i dokumentów życia społecznego
3.3. Doskonalenie, unowocześnianie i rozszerzanie usług informacyjnych odpowiednio do rozwoju potrzeb użytkowników
* udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i faktograficznych
* prowadzenie, uzupełnianie i uaktualnianie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi i kartoteki)
* informacje bieżące o zbiorach MiGBP i innych bibliotek w mieście i gminie i zasadach ich udostępniania
* prowadzenie różnorodnych form informacji zbiorowej: lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, działalność wystawiennicza oraz inne formy pracy z książką
3.4. Planowanie i sprawozdawczość z działalności Działu
4. Gabinet instrukcyjno – metodyczny z samodzielnym stanowiskiem instruktora metodyka

Do zadań instruktora należy:
* prowadzenie gabinetu instrukcyjno metodycznego
* udzielanie pomocy instrukcyjnej i metodycznej bibliotekom niższego szczebla organizacyjnego oraz współdziałanie i wymiana doświadczeń z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność metodyczną
* przeprowadzanie lustracji, nadzoru i kontroli działalności prac tych bibliotek
* organizowanie doskonalenia zawodowego dla bibliotek całej sieci miejskiej i wiejskiej
* kierowanie organizacją praktyk zawodowych w bibliotekach
* nadzór i organizacja imprez czytelniczych w bibliotekach sieci
* wykonywanie analiz, zestawień i obliczeń statystycznych z działalności bibliotek
* przeprowadzanie skontrów

5. Sieć filii miejskich i wiejskich
* udostępnianie zbiorów czytelnikom na terenie działania filii
* upowszechnianie czytelnictwa poprzez:
a. współpracę z Działem Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów w zakresie zakupu literatury zgodnej z potrzebami środowiska
b. współpraca ze szkołami i instytucjami działającymi w mieście i na wsi w zakresie organizacji akcji propagujących książkę, bibliotekę i je zbiory
* prowadzenie warsztatu służby informacyjnej i udzielanie informacji w zakresie posiadanych zbiorów
* planowanie i sprawozdawczość biblioteczna z działalności filii
* realizowanie zaleceń i postulatów instruktora MiGBP w zakresie planów i programów działania.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poszczególne komórki organizacyjne wykonują zadania w oparciu o roczne plany i harmonogram.
2. Dyrektor i kierownicy odpowiadają za realizację zadań wynikających z planu; zobowiązani są do dokonywania kwartalnej oceny realizacji zadań.