Regulamin wypożyczalni

MIEJSKIEJ i GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KRAPKOWICACH I JEJ FILII

§1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania ze zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach i jej filii.

§2

1.     Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

2.     Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  • okazać aktualną legitymację szkolną lub dokument tożsamości,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
  • za niepełnoletniego Czytelnika zobowiązanie podpisuje i odpowiada rodzic lub opiekun prawny

4. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w miejscu na ten cel wyznaczonym.

5. W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.

§3

1. Czytelnik może wypożyczyć książki po okazaniu dowodu tożsamości.

2. Wypożyczyć można jednocześnie:

  • 30 woluminów na okres 3 miesięcy,
  • 10 woluminów nowości wydawniczych na okres 30 dni.

Prolongaty książek (nie dotyczy nowości wydawniczych) można dokonać osobiście lub telefonicznie u dyżurującego bibliotekarza.

3. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5. Czytelników spoza miasta i gminy Krapkowice obowiązuje limit wypożyczania książek
– 2 woluminy.

§4

Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych książek. Za przetrzymanie ponad ustalony termin oraz za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w „Cenniku opłat i kar” pobieranych od czytelników w MiGBP w  Krapkowicach i jej filiach, zatwierdzonym przez dyrektora. Jeśli mimo to wypożyczone zbiory nie zostaną zwrócone, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej.

§5

1. Książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

2. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§6

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania reguluje „Cennik opłat i kar”. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3. Czytelnik odpowiada także za uszkodzenie paska kodowego umieszczonego wewnątrz książki lub na jej okładce. Opłata wg „Cennika opłat i kar”.

§7

Ze zborów biblioteki nie mogą korzystać:

  • osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki,
  • osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  • osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów biblioteki,
  • osoby zakłócające swoim zachowaniem prace innym czytelnikom oraz dezorganizujące prace biblioteki.

§8

Niestosowanie się do powyższych ustaleń regulaminu spowoduje zablokowanie
konta Czytelnika.

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2011 roku.

§10

Traci moc Regulamin Wypożyczalni MiGBP w Krapkowicach z dnia 03.12.2008r.

CENNIK OPŁAT I KAR
Pobieranych od czytelników w
Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Krapkowicach i jej filiach

Opłaty i kary czytelnicze:

1. Za każdy monit (wezwanie do zwrotu książek) 7,00 zł

Opłaty za książki zagubione lub zniszczone:

Książki wydane przed 2004r. – wartość inwentarzowa/możliwość odkupienia książki