Regulamin zbiorów wideo

Regulamin wypożyczania na zewnątrz zbiorów wideo

§1.

Regulamin ustala zasady i warunki wypożyczania na zewnątrz zbiorów wideo z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
Filia Zbiorów Specjalnych.

§2.

1. Ze zbiorów (płyt wideo) mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby zainteresowane, powyżej 13 roku życia (osoby, które nie ukończyły 13 lat mogą korzystać z wypożyczania zbiorów za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego) po uzyskaniu karty użytkownika.
2. Szczegółowe zasady dotyczące uzyskania karty użytkownika określa Regulamin wypożyczania na zewnątrz zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.

3.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych
w Ustawieo prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz.631) z późniejszymi zmianami.

§4.

1. W celu zabezpieczenia wypożyczonych zbiorów, od użytkowników pobierane są kaucje. Pobiera się je w następujących przypadkach:
a. jeżeli użytkownik nie jest stałym mieszkańcem powiatu krapkowickiego;
b. przy wypożyczeniu szczególnie cennych zbiorów.
2. Osoba wypożyczająca za kaucją może wypożyczyć 2 jednostki inwentarzowe zbiorów.
3. Wysokość kaucji zależy od aktualnej wartości zbiorów na rynku.
4. Kaucja podlega rozliczeniu z chwilą zwrotu zbiorów lub ustania warunków, o
których mowa w ust.1.
5. Po upływie od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja, jest wpłacana do kasy biblioteki.

§5.

1. Użytkownik może wypożyczyć zbiory po okazaniu karty bibliotecznej.
2. Wypożyczyć można jednorazowo do 5 jednostek inwentarzowych zbiorów wideo.
3.Zbiory wypożycza się na okres do 7 dni, z możliwością dwukrotnej trzydniowej prolongaty terminu zwrotu. Prolongat można dokonać osobiście lub telefonicznie.
4. Ze zbiorów można korzystać w okresie nie dłuższym niż 14 dni.
5. W przypadku niezgłoszenia chęci prolongaty i niezwrócenia zbiorów, po upływie terminu zwrotu pobieramy karę w wysokości 2,00 zł.
6. Zwrot wypożyczonych zbiorów powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie ze strony wypożyczalni.
7.Wypożyczalnia może żądać zwrotu zbiorów przed terminem ustalonym w ust. 3 i 4, jeżeli stanowią one szczególne poszukiwane pozycje.

§6.

1. Bibliotekarz na prośbę użytkownika udziela informacji o zbiorach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§7.

1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własności społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan zbiorów przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Użytkownik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurujący bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej zbiorów, stopnia uszkodzenia. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje pokwitowanie.

§8.

Jeżeli użytkownik odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów lub uiszczenia opłat Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach wdraża postępowanie windykacyjne.

§9.

Skargi i wnioski mogą użytkownicy zgłaszać do dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach bezpośrednio bądź na piśmie. Odpowiedzi na piśmie będą przesyłane zainteresowanym w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

§10.

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

§11.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego nadania.

Krapkowice, 20 kwietnia 2015r.