Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ MIEJSKIEJ i GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I JEJ FILII

1.     Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27.VI.1997 (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

2.     Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy, za które Biblioteka może ustalić cennik opłat uwzględniający koszty obsługi. Stanowić on będzie wówczas załącznik do niniejszego regulaminu.

3.     Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

4.     Czytelnia Internetowa jest czynna:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 08. 00 – 17 30,
SOBOTA: 9 00 – 13 30.

5.     Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin, po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości oraz zapoznaniu się z regulaminem czytelni internetowej.

6.     Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

7.     Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

8.     Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

9.     W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w tych celach traktowane jest priorytetowo.

11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

12. Użytkownik ma prawo do:

  • korzystania z Internetu
  • pracy z programami Open Office zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych
  • telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze
  • zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza

13. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na nośnikach nabytych w Bibliotece. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

14. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

15. Pracownicy biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

17. Użytkownikowi zabrania się:

  • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera
  • instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika
  • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
  • łamania zabezpieczeń systemu

18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

19. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

20. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

21. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora biblioteki.

22. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

23. Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2011r.